UPLOAD/DOWNLOAD PLC

Upload chương trình từ plc lên máy tính. Download chương trình từ máy tính xuống PLC